Digital inkludering på Helgeland

Vi tar digitalt utenforskap på alvor og skal jobbe med digital inkludering på Helgeland. 

 

Sannsynligheten for å falle utenfor øker med alderen og er høyest for personer i alderen 71-79 år. Det gjelder særlig personer som 

 • bor alene og uten barn
 • personer som er pensjonister, hjemmeværende eller i førstegangstjeneste
 • personer som bor i områder med lav befolkningstetthet

 

Personer som bor i kommuner med bedre tjenestetilbud, har lavere sannsynlighet for å falle utenfor digitalt sett. Kilde: Rapport fra Statistisk sentralbyrå 2022.

 

Vi har planer om å starte et prosjektet for å skaffe oss innsikt i hva som vil være et godt tilbud for innbyggerne på Helgeland for å bidra til økt digital inkludering for alle. En sentral del av prosjektet vil være å utforske hvordan kommunene på Helgeland kan gå sammen for å etablere et bærekraftig innbyggertilbud gjennom deling av ressurser og kompetanse på tvers av kommunegrensene. 

All vår forståelse og all vår erfaring sier oss at konsekvensene av digitalt utenforskap koster enkeltmennesker og samfunn mye. Det er et stort behov for endringer og tilrettelegging. 

Hva vet vi om digital sårbarhet?

Det finnes flere rapporter som beskriver digital sårbarhet og befolkningen sin digitale kompetanse og årsaken til dette. Forskning viser at en stor andel eldre har svake digitale ferdigheter. 

I gruppen 80 år og eldre har vi 30% som ikke er digitale brukere, og 42 % er svake brukere. I aldersgruppen 75-79 år har vi 14 ikke brukere og 38 svake brukere. Og i gruppen 60 år og eldre har man 29% svake brukere og 10% ikke brukere. Alle de svake brukerne er i stor fare for å falle utenfor i samfunnet.

Som bilde nedenfor viser, så skiller Helgeland seg ut sammenlignet med resten av Norge, der vi tydelig ser at Helgeland har en mye eldre befolkning. Desto viktigere blir det da at vi tar digitalt utenforskap på alvor og jobber systematisk og proaktivt i tiden som kommer for å hjelpe denne gruppen spesielt. 

Hva er årsaker til at seniorer ikke bruker internett?

Dette sier de:

 • Jeg har ikke behov eller interesse (64%)
 • Jeg mangler kompetanse (44%)
 • Andre utfører oppgaver på internett for meg (42%)
 • Jeg mangler utstyr (21%)
 • Jeg synes internett virker skummelt (20%)
 • Annet (19%)
 • Av hensyn til sikkerhet eller personvern (16%)
 • Økonomiske årsaker (8%)
 • Vet ikke (4%)

Hva er hindringer for digital deltakelse?

 • For liten interesse til å bli bedre
 • For lite kunnskap om digitale verktøy og tjenester
 • For vanskelig eller teknisk språk
 • Har familie eller venner som utfører digital bruk for dem
 • For lite tid
 • Mangel på utdanning eller kurstilbud
 • Mangel på løsninger som er universelt utformet
 • For store økonomiske kostnader
 • Mangel på veiledning fra kollegaer, familie, lærere eller andre
 • Mangel på tilgang til de digitale verktøy og tjenester de trenger
 • Mangel på opplæring i hjelpemidler eller spesialinnstillinger

Hvordan ønsker de eldre å forbedre digital kompetanse?

 • Veiledning av familie eller bekjente
 • Ønsker ikke å forbedre ferdighetene
 • Prøve seg fram på egen hånd
 • Lese brukermanualer eller se videoforklaringer
 • Kurs tilbudt av frivillig organisasjon
 • Kurs tilbudt eller finansiert av det offentlige

Ønskene varierer med alder

Hva gjør vi?

Rett før påske 2023 fikk vi samlet rundt 30 deltakere til en halv dags workshop i Sandnessjøen, der vi satte fokus på digital inkludering og digitalt utenforskap. Vi hadde med oss representanter både fra eldreråd, frivilligheten, politikere, kommunedirektører og næringslivet.  Målet for dagen var at vi i fellesskap skulle komme frem til noen konkrete tiltak som Helgelandsregionen kan jobbe videre med for å forebygge og forhindre digitalt utenforskap. Vi snakket også om hvilke aktiviteter som er i gang pr idag og hvilke behov vi bør prioritere. 

Funnene etter workshopen er dokumentert i en rapport som dere kan lese og resultatet vi fikk fra den vil vi ta med oss videre når vi skal jobbe videre med prosjektet. Rapport om digital utenforskap på Helgeland. (PDF, 2 MB)

Kilder

Digital sårbarhet: Hvem har høy risiko for å falle utenfor? Publikasjon fra SSB

Befolkningens digitale kompetanse og deltakelse. Rapport fra Kompetanse Norge

Digital hele livet - strategi fra regjeringen

Kontakt oss

Camilla Falch
Prosjektleder
E-post
Mobil 95 11 88 58