Alle skal med - innføring av digital hjemmeoppfølging på Helgeland (DHH)

Digital hjemmeoppfølging (DHO) er en nasjonal satsning, så kommunene på Helgeland er i godt selskap med resten av landet når vi går i gang med innføringsarbeidet. DHO legges til rette for gjennom Helseteknologiordningen som har digital hjemmeoppfølging som et av sine prioriterte området. Økende antall eldre, spredt bosetting og mangel på helsepersonell er kjente utfordringer for oss. Prosjektet Digital Hjemmeoppfølging Helgeland vil bidra til å gjøre gode helsetjenester tilgjengelige for alle, uansett hvor innbyggerne bor, og DHO ansees å være et viktig verktøy i møte med noen av utfordringene i regionen. Målet er at det dette på sikt skal bli en naturlig del av helsetjenestene i kommunene. Kommunene på Helgeland er i gang, og de fleste kommunene har nå oppnevnt lokale ressurspersoner som skal følge sitt kommunale arbeid på området. 19. januar gjennomførte vi ett første møte med resurspersoner og kommunalsjefer, og Helsedirektoratet deltok med gode innspill.

Milepæler 

Det nasjonale prosjektet har delt inn arbeidet i tre milepæler, og DHH skal gjennom 2024 arbeide med milepæl 1 og milepæl 2. 

  • Milepæl 1: Avklare behov 
  • Milepæl 2: Utforme tjenesteforløp 
  • Milepæl 3: Helhetlig tjenestemodell

I starten av 2024 beveger DHH seg innenfor første milepæl, med forankringsarbeid og kartlegging. Ressurspersonene er i gang med innsiktsarbeid i sine kommuner, og skal gjennom bruk av et spørreskjema peke ut aktuelle målgrupper for DHO, og si noe om teknologiske løsninger som finnes. Samtidig skal ressurspersonene arbeide for å få etablert lokale prosjektgrupper som kan bistå ressurspersonene framover. Det skal også arbeides med gevinstplanlegging før prosjektet beveger seg inn mot milepæl 2 utpå våren. 

Organisering av Digital Hjemmeoppfølging Helgeland

Det er ikke tatt stilling til hvordan DHO skal organiseres i de ulike kommuner/regioner. Det er ulike organisasjonsformer rundt omkring. Noen har på plass tverrfaglig oppfølgingsteam, med bred kompetanse. På Helgeland kan det være naturlig å tenke en oppdeling i tre geografiske regioner i arbeidet. Dette er regioner hvor kommunene har tradisjon på samarbeid og felles møtearenaer. Samtidig er prosjektet i en tidlig fase, og det blir vesentlig å spille viktige avgjørelser som organisering av oppfølgingstjenesten over til kommunene. 

Digital hjemmeoppfølging initiert av Helgelandssykehuset 

Piloteringen inngår som en del av samarbeidet i Digital hjemmeoppfølging Helgeland, og målgruppen er pasienter med alvorlige respirasjonslidelser, i hovedsak KOLS. Prosjektleder er Eva Bjørhusdal, intensivsykepleier og fagutvikler ved HS. Arbeidsgruppe etableres for pilot med representanter fra sykehus, pilotkommuner, fastleger og brukerrepresentant. Pilotering starter i februar i Hattfjelldal og Vefsn med pasienter som allerede mottar avansert hjemmebehandling for utprøving av DHO. 

Aktiviteter

 Det planlegges felles workshop for kommunene, Helgelandssykehuset og fastleger i løpet av våren. Brukerrepresentanter ønskes også med. Det vil også være aktuelt med webinar i relevante tema knyttet til behovene i kommunene. 

Alle skal med 

Når kartlegging og innsiktsarbeid er gjennomført, så vil pilotering i kommunene skje puljevis. Hvilke kommuner som starter opp, avhenger av resultatene fra innsiktsarbeidet og kommunenes behov og ønske. Regionvise puljer kan være en måte å bre ut piloteringen. Uansett tidsaspekt for pilotering i den enkelte kommune, så ønsker vi alle kommunene på ballen i arbeidet. Avklaring av behov og utforming av tjenesteforløp er viktige prosesser som danner grunnlaget for å ta digital hjemmeoppfølging i bruk. Underveis har vi god tilgang til erfaringsdeling fra andre regioner og kommuner. Det finnes i tillegg mange verktøy med praktiske råd og veiledninger. Vi spiller også på lag med eHelse Nord. eHelse Nord skal hjelpe kommunene i Nordland, Troms og Finnmark med å inngå samarbeid og veksle kompetanse, slik at de evner en mer felles prioritering og ibruktakelse av viktige e-helseløsninger.

Kontakt oss

Eva-Alice Slettevoll
Prosjektleder eHelse og digitale helsetjenester
E-post
Mobil 99 25 30 51