Digitale Helgeland møtte Landbruks- og matminister Geir Pollestad

I går, 06.09.23, var vi så heldige å bli invitert i møte med Landbruks- og matminister Geir Pollestad for å presentere veterinærprosjektet og snakke om hvordan teknologi og digitalisering kan brukes til å styrke dyrevelferden i Norge. Både vi og prosjektet ble tatt godt imot av både statsråden og hans følge, i tillegg til mye engasjement og positiv respons fra øvrige deltakere i møtet som holdt sted på Mo i Rana.

 

Bakgrunn

Digitale Helgeland er opptatt av å fremme innovasjon og teknologisk utvikling i regionen vår, og alle prosjekter er sterkt forankret hos kommunedirektørene i de 16 kommunene som er en del av samarbeidet. Slik som dette veterinærprosjektet, som utforsker hvilke positive effekter digitalisering kan ha for de sentrale aktørene i veterinærtjenesten - et prosjekt som har fått navnet DigiVet. 

For å lykkes i prosjekt må vi operere med fakta og ikke antagelser, derfor har vi og tjenestedesignere fra Halogen gjort et grundig innsiktsarbeid sammen med de mest sentrale aktørene i veterinærtjenesten knyttet til stordyrspraksis. Gjennom dybdeintervjuer, felles verksted og feltarbeid har disse menneskene lært oss hvordan dagens veterinærtjeneste fungerer, og vi har dokumentert funn knyttet opp mot både utfordringer og mulighetsrom. Innsikten har blitt delt og validert forløpende av de involverte aktørene, og det er dette arbeidet som beviser veterinærtjenestens faktiske behov og som staker ut kursen for hva som skal realiseres.

Gjennomgang av nåværende og fremtidig situasjon

I møtet med Landbruks- og matminister Geir Pollestad gikk vi gjennom dagens situasjon og hvordan digitalisering kan løse noen presserende utfordringer for både veterinær og dyreeier, men også for kommunen som er ansvarlig for tjenesten. I gjennomgangen fikk vi også høre fra melkeprodusent Malin Torgersen Lie om utfordringer knyttet til hvordan dagens veterinærtjeneste fungerer, sett fra bondens sitt perspektiv.

Vi gikk deretter gjennom seks hovedanbefalinger som det bør jobbes videre med, tre av disse omhandler digitalisering og vi anbefaler blant annet å utvikle av et nasjonalt system som løser identiske utfordringer for resten av landet. Vi er inne i en fase med prototyping og testing av nasjonalt system, og statsråden fikk teste den foreløpige prototypen.

Viktigheten av tett samarbeid

Under møtet ble det referert til ulike rapporter og utredninger knyttet til veterinærsituasjonen i Norge, blant annet "Tilgang på veterinærtjenester i Norge" utarbeidet på bestilling fra Landbruks- og matdepartementet. Arbeidsgruppen bak rapporten har foretatt en helhetlig gjennomgang av utviklingstrekk, årsaker, og har vurdert mulige tiltak for å bedre situasjonen i veterinærtjenesten. Selv om digitalisering og teknologi ikke direkte løser hovedutfordringene som utdanning, økonomi og rekruttering, ser vi at våre anbefalinger i DigiVet og innføring av et nasjonalt system treffer flere av de foreslåtte tiltakene i rapporten.  Det er viktig å ikke undervurdere kraften som ligger i digitalisering, riktig bruk kan gi betydelige effektivitetsgevinster både for dyrevelferden og de som jobber med veterinærtjenesten daglig. 

Vi er takker for heiarop og engasjementet fra Landbruks- og matminister Geir Pollestad! Dette møtet har gitt oss drivkraft til å jobbe videre mot målet som er å realisere et nasjonalt system som legger til rette for samhandling og bedre samarbeid, datadeling mellom systemer og enklere arbeidsprosesser. Møtet var en viktig milepæl for å fremme veterinærprosjektet og vi gleder oss til å fortsettelsen, her er som alltid samarbeid og godt lagspill som er nøkkelen å lykkes! 

Og hvis det er noen som ønsker å delta på brukertest eller ønsker en demo av det nasjonale systemet er det bare å sende meg en e-post.

Følg alle våre prosjekter på vår hjemmeside.

Kontakt oss

Camilla Falch
Prosjektleder
E-post
Mobil 95 11 88 58