Digitale Helgeland får 600 000 kroner i tilskudd for å fremme digital inkludering

Det er med glede å dele at Digitale Helgeland har mottatt tilskudd fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) for å sette i gang med det viktige arbeidet med digital inkludering på Helgeland!

Hovedmålet i dette prosjektet er å kunne tilby et innbyggertilbud for veiledning og øke kompetansen i bruk av digitale verktøy og tjenester for de som står i fare for å bli ekskludert fra det digitale samfunnet, eller allerede befinner seg utenfor.

 

Nåsituasjonen

Digital kompetanse er viktig for å kunne være en del av samfunnet, spesielt viktig i et land som Norge med høyt digitaliseringstempo. Mange av innbyggerne har både tilgang til, og håndterer bruken av digitale verktøy og tjenester, men det finnes fortsatt en del av befolkningen som er digitalt utenfor.  ​Og i kombinasjon med at stadig flere offentlige og private aktører stenger sine kontordører og reduserer tilgjengeligheten på telefon, bidrar samfunnet i negativ retning for disse.

Digitalt utenforskap er en realitet for ulike grupper av personer, som eldre, personer med lavere utdannelsesbakgrunn, unge med lav forvaltningsforståelse, personer med funksjonsnedsettelser, personer med lav inntekt eller personer som ikke behersker det norske språket. ​

Vi har ikke utført et grundig innsiktsarbeid på Helgeland for å kartlegge nåsituasjonen knyttet til digital utenforskap, men det er ingen grunn til å anta at vår region skiller seg ut i positiv forstand sammenlignet med nasjonalt. Hvis vi trekker frem noen av de kjente faktorene som blant annet tilgang til teknologi, befolkningssammensetning og tilgjengeligheten av opplæringstilbud, kan vi anta at vår region har et enda mer komplisert utfordringsbilde. ​Vi bor i en region med store geografiske avstander og med mange små kommuner som ikke har like mange ressurser og muligheter som byer når det kommer til å tilby innbyggerne digital veiledning og opplæring.

Hva ønsker vi å oppnå

For å beholde og få nye innbyggere til Helgeland er det svært viktig at kommunene oppleves som en god kommune å bo i, at innbyggerne inkluderes og at kommunen tar innbyggerens behov på alvor og er endringsvillig.  ​​

Alle som digitaliserer må alltid sette brukeren i sentrum og utvikle gode sammenhengende innbyggertjenester som er enkel å bruke, og vi må hele tiden strekke seg til å bli enda bedre - for å få med alle innbyggerne som ønsker å være digitale. Men brukervennlige digitale tjenester alene vil ikke kunne løse digitalt utenforskap.

Det er et samfunnsansvar å hjelpe innbyggere som er digitalt svake eller er helt utenfor, og dette ansvaret må tas både av offentlige og private aktører. Digitale Helgeland og kommunene på Helgeland ønsker å ta sin del av dette ansvaret og det vil gi en rekke gevinster for både innbygger og kommune:

  • Økt mulighet for effektiv kommunikasjon og samhandling med innbyggerne.
  • Et mer inkluderende og tilgjengelig samfunn.  
  • Det vil også bidra til økt selvstendighet og mestring i hverdagen.
  • Vil øke mulighetene for sosial deltakelse og samhandling med andre innbyggere.

Støtte fra KDD

I en pressemelding fra regjerningen 29.11.23 ble det offentliggjort at Digitale Helgeland har blitt tildelt 600 000 kroner i engangsstøtte fra KDD som en del av deres bredere innsats for å øke den digitale kompetansen i hele landet. Totalt ble 5,85 millioner kroner fordelt til 22 ulike søkere som ønsker å heve den digitale kompetansen i sine respektive kommuner. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung støtter dette initiativet og fremhevet viktigheten av å inkludere alle innbyggere i den digitale utviklingen. Hun nevner også behovet for et lavterskeltilbud for de som mangler digital kompetanse.

Vi starter opp med dette prosjektet på nyåret og vi gleder oss til nok et samarbeidsprosjekt som involverer alle kommunene på Helgeland -  både ansatte i kommunene, frivillige organisasjoner, politikere, næringsliv og relevante private og offentlige aktører.

Camilla Falch i Digitale Helgeland skal lede prosjektet og tar mer enn gjerne i mot innspill og kommentarer fra både fjern og nær på e-post.

Kontakt oss

Camilla Falch
Prosjektleder
E-post
Mobil 95 11 88 58