Forprosjekt om ett felles dokumentsenter på Helgeland

Digitale Helgeland og styringsgruppen har bestemt at vi skal sette i gang et forprosjekt for å finne ut om det er hensikstmessig å opprette ett felles dokumentsenter på Helgeland. Dokumentsenteret vil ta hånd om dokumenter og informasjon  og sørge for at de blir sendt til riktig sted i organisasjonen. Informasjonen kan være både på papir og i digital form. Målet vårt er å få en så solid og effektiv arkivfunksjon som mulig, der vi oppfyller kommunens arkivansvar og tilbyr gode tjenester.  

Vi ønsker blant annet å:

  •  automatisere gjentakende oppgaver
  • få mer tid til kontroll, veiledning og kompetanseutvikling
  • gjøre posthåndtering enklere og raskere i alle kommuner
  • gå over til kun digital post
  • hjelpe til med å korte ned saksbehandlingstiden i kommunen
  • skape et større arkivfaglig miljø på Helgeland
  • dele kunnskap, ressurser og kostnader for videreutvikling
  • ta bedre vare på informasjonssikkerhet og personvern
  • redusere sårbarhet

Etter at forprosjektet er ferdig skal vi ha kommet frem til et felles utfordringsbilde for alle kommunene på Helgeland, og vi skal ha god innsikt i hvilke muligheter vi har innenfor regelverk og teknologi for å beslutte om kommunene skal jobbe videre med å etablere ett felles dokumentsenter på Helgeland. vi har fått gjort avklaringer om hva som er mulig å få til sammen innenfor regelverket og om det vil være hensiktsmessig med ett felles dokumentsenter på Helgeland. 

Etter påske vil vi snakke med arkivressurser og andre viktige brukergrupper fra kommunene for å gjennomføre intervjuer. Det er viktig å få oversikt over situasjonen nå, for å forstå hvilke oppgaver som utføres, om det er utfordringer, og hvilke ønsker og muligheter folk ser for seg innen arkiv og dokumenthåndtering framover.

I prosjektgruppen har vi foreløpig med ressurser fra Rana, Alstahaug, Bindal, Brønnøy og Vefsn i tillegg til Digitale Helgeland. Vi har også søkt prosjektskjønnsmidler hos statsforvalter til forprosjektet.