Fremtiden for hjemmebasert omsorg – Digital hjemmeoppfølging tar form på Helgeland

Med en aldrende befolkning og økende press på helsevesenet, søker Norge innovative løsninger for å bedre pasientomsorgen og effektivisere tjenestene. Prosjektet Digital hjemmeoppfølging Helgeland (DHH) står i spissen for denne transformasjonen gjennom det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, støttet av Helse- og omsorgsdepartementet. Fra 2022 til 2024 arbeider DHH for å implementere digitale omsorgsløsninger på Helgeland, og med prosjektleder Eva-Alice M. Slettevoll ved roret, tar prosjektet form.

Visjonen bak DHH

Visjonen for DHH er å tilby skreddersydd hjemmebasert omsorg gjennom digitale løsninger, med mål om å gi brukerne økt livskvalitet og selvstendighet, samt frigjøre viktige ressurser innen helsesektoren. To kommuner på Helgeland skal velges ut for pilotprosjekter, der beslutninger tas i samråd med aktuelle kommuner, basert på innsikt både fra kommuner og fastleger, samt gjennom en grundig vurdering av pasientgrunnlaget.

Organisering og Samarbeid

For å sikre en velorganisert tilnærming, er opprettes en styringsgruppe som skal møtes kvartalsvis og en prosjektgruppe som arbeider på et mer overordnet nivå. Sammensetningen av prosjektgruppen reflekterer et tverrfaglig samarbeid:

Eva-Alice M. Slettevoll, Prosjektleder Digitale Helgeland

Silje Paulsen, Rådgiver kompetanse og utdanning, Helgelandssykehuset

Hanne Falch Kristoffersen, Daglig leder RKKYH

Eline Monsen, Interkommunal samhandlingsleder Helsefellskap Helgeland

Nasjonal veiledning og støtte

Innomed, som er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon innen helsesektoren, og spiller en nøkkelrolle ved å tilby veiledning. De bistår med tjenesteinnovasjon på tvers av helsetjenestene og sikrer at prosjektet holder seg i fronten av teknologisk og tjenestemessig utvikling.

Aktiviteter og Milepæler

Et viktig ledd i DHHs innsiktsarbeid var workshopen i Sandnessjøen med Innomed den 23. oktober, som samlet 58 deltakere inkludert ledere fra kommuner, helseinstitusjoner og brukerorganisasjoner. Her ble prosjektet presentert, og i grupper ble utfordringer og muligheter diskutert, samt gevinstidentifisering og aktuelle målgrupper.

Flere fra prosjektgruppen, samt en fastlege og annet helsepersonell fra Helgeland deltok i etterkant på en fellessamling med Helsedirektoratet i Oslo, hvor erfaringer og kunnskap ble delt mellom nasjonale prosjekter.

Informasjonsarbeid og Forankring

DHH tar sikte på å skape en solid informasjonsgrunnmur med utarbeidelse av informasjonsplan og kontinuerlig deling av oppdateringer gjennom diverse nettverk og plattformer. Dette sikrer at prosjektet er forankret i alle ledd, fra helsepersonell til pasienter.

Veien videre

Fremtiden ser lys ut for DHH. Med en detaljert prosjektplan på trappene, blir det viktig å identifisere og lære opp fastleger og dedikerte ressurspersoner i hver kommune. De vil spille en sentral rolle i å følge opp prosjektet og delta i regionale samlinger.

Videre skal det etableres og piloteres en arbeidspakke for utvalgt pasientgruppe. Og ikke minst, skal det legges til rette for utdanning og opplæring i bruk av velferdsteknologiske løsninger. For leger og annet helsepersonell er det aktuelt med opplæringen som inneholder viktige elementer som forbereder de på den nye digitale hverdagen. Opplæringen kan eksempelvis være «Velferdsteknologiens ABC" fra KS og/eller "Emnekurs i DHO".

Digital hjemmeoppfølging Helgeland er et skinnende eksempel på hvordan Norge, gjennom målrettet innsats og nasjonalt samarbeid, arbeider for å revolusjonere helseomsorgen. DHHs arbeid vil ikke bare forbedre omsorgen for pasienter på Helgeland, men også tjene som en modell for andre regioner i landet som ser mot en mer bærekraftig og effektiv helsefremtid.

 

 

Kontakt oss

Eva-Alice Slettevoll
Prosjektleder eHelse og digitale helsetjenester
E-post
Mobil 99 25 30 51