Lurer du på hvordan veterinærtjenesten fungerer? Vi har svaret!

Et av prosjektene vi leder har som mål å finne svar på om det er et potensiale for økt digitalisering i landets veterinærtjeneste. Spennende oppdrag, og for å kunne gi riktige anbefalinger som bunner i reelle behov må vi skaffe oss god innsikt i hvordan veterinærtjenesten faktisk fungerer. Det innebærer at vi må kartlegge og få en god oversikt over hvem som er involvert i tjenesten, hvilke arbeidssteg og prosesser som gjøres av de ulike, hvilke verktøy som finnes i dag, rapporteringskrav, lovverk osv. For å få til dette bruker vi tjenestedesign som metodikk og innleid spisskompetanse fra designselskapet Halogen. 

Siden oppstarten i februar har vi hatt 9 dybdeintervjuer med veterinærer, bønder, kommune og Landbruksdirektoratet​. Disse intervjuene har gitt oss et godt grunnlag for å forstå hvordan tjenesten fungerer i dag, sett fra flere perspektiver. Denne informasjonen har vi analysert, men også visualisert i en brukerreise.  (PDF, 3 MB)

Til hvert steg i reisen kan det være tilknyttet utfordringer og/eller muligheter. Disse kan gjelde for én eller flere personer. Videre har vi oppsummert hovedfunnene:

Jeg opplever det som krevende å sikre en forsvarlig veterinærtjeneste  

 • Stimuleringstilskudd fra direktoratet dekker ikke kommunenes behov 

 • Det er færre veterinærer som driver med stordyr i dag 

 • Det er ingen oversikt over tilgjengelige veterinærer 

 • Bruk av vikarer er kostbart

 Jeg strekker meg langt for dyra, på bekostning av egen helse 

 • God relasjon med bønder og dyra gjør at veterinæren strekker seg langt 

 • Veterinæren tar på seg ekstra ansvar som kanskje skulle vært noen andre aktører sitt ansvar 

 • Kommunens maler for kontrakter med veterinærene er ikke dekkende for veterinærenes rettigheter i arbeidshverdagen 

 • Veterinæren har behov for et fagmiljø og nettverk for å bistå å dekke vakter, men også for å ha noen å sparre med 

Jeg må prioritere hvor jeg trengs mest 

 • Veterinærene har lengre reiseavstander enn tidligere 

 • Mindre belastning på dagtid 

 • Veterinæren må prioritere hvilke oppdrag som  
  er mest akutte 

 • Det er usikkert for bonden når veterinæren dukker opp, som kan gjøre at dagen føles låst 

Jeg opplever at admin-oppgaver er krevende å få tid til 

 • Det er mye som skal rapporteres i mange ulike systemer 

 • Arbeidsdagen kan gå slag i slag, som gjør det vanskelig å finne tid til admin-oppgaver 

 • Det varierer hvor digitale både bøndene  
  og veterinærene er 

Rett før påske inviterte vi veterinærtjenestens involverte til et felles arbeidsverksted der del en av dagen hadde som hovedformål å dele innsikten, gå i dybden på hovedfunnene og bli kjent med hverandres arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

Del to av samlingen bestod av å jobbe sammen i tverrfaglige grupper for å skape ideer og diskutere seg frem til mulige konsepter som prosjektet bør teste ut i neste fase. 

Det var en engasjert forsamling og mange fruktbare diskusjoner som ga prosjektet mye input. Det kom også tilbakemelding fra deltakerne om at det var veldig nyttig å møtes og få innblikk i hverandres hverdag og oppgaver, med et ønske om å få til et fast samlingspunkt fremover. 

Dagen før samlingen var prosjektgruppen så heldig at vi hadde en dag med observasjon i felt der vi fikk være med veterinær Odd Joar Oppegård på jobb. Det var veldig interessant og ikke minst nyttig å se hvordan tjenesten i praksis fungerer, det ga oss nyttig input og beriket innsikten vår. 

I løpet av mai er innsiktsrapporten klar og da skal prosjektet komme med sine anbefalinger til konsepter og ideer som bør tas videre til neste fase i prosjektet. Alle som kjenner til veterinærtjenesten vet at digitalisering ikke løser de hovedutfordringene som er knyttet til rekruttering. I dette prosjektet ser vi overordnet på veterinærtjenesten med et digitaliseringsblikk, og vi kommer til å peke på både kortsikte og langsiktige tiltak som kan være nyttige verktøy for å skape en enda bedre veterinærtjeneste i fremtiden. 

Rapporten og fremtidig brukereise blir publisert her på våre hjemmesider. 

 

Prosjektleder Camilla Falch