Integrasjon mot kjernejournal

Alle kommuner som er med i Digitale Helgeland har fått på plass integrasjon fra pasient journal system (EPJ) som brukes av hjemmetjenesten mot kjernejournal. Kjernejournal er en enkel og sikker samhandlingsløsning for helse og omsorgssektoren som gir rask og vesentlige helseopplysninger om pasienten. 

Kjernejournal er en delingsplattform for viktig helseinformasjon. Kjernejournal erstatter ikke lokal pasientinformasjon, men er mer et helseregister som henter informasjon om pasienten fra sykehus, fastlege etc. I dag bruker helsepersonell mye tid på å innhente opplysninger om pasienten manuelt fra flere behandlingsteder, noe som er tidkrevende og ineffektivt. Kjernejournal er innført på alle sykehus, legevakter og de fleste fastleger. Når kommunenes helse og omsorgstjeneste også får dette på plass, vil det gi bedre sikkerhet for pasienten. Helse og omsorgstjenesten vil nå få lettere tilgang til viktig helseinformasjon som er viktig for å kunne gi god og forsvarlig helsehjelp. Sykehjem og hjemmetjenester anses å ha et ansvar til å bidra med å registrere viktige opplysninger om pasienten, slik at disse opplysningene blir tilgjengelig for annet helsepersonell i helsetjenesten. Dette er spesielt viktig siden sykehjem og hjemmetjenester ofte kjenner pasientene godt og over tid.  

Alle innbyggere i Norge har tilgang til sin egen kjernejournal via nettstedet helsenorge.no og man har selv råderett dersom man ønsker å sperre eller begrense tilgang til kjernejournalen sin eller overfor spesifikt helsepersonell.  

 

Bilde viser samhandling mellom ulike instanser i kjernejournal