KOBO - Digitalt system for utleie av kommunale boliger

Husbanken og KS har fått på plass en digital løsning for utleie av kommunale boliger som de kaller KOBO. Den nye digitale løsningen vil gi innbygger en enklere, sikrere og mer effektiv søknadsprosess. For kommunen sin del vil den digitale løsningen medføre at det vil bli enklere å fatte vedtak, finne egnet bolig og administrere alle kommunale boliger. Flere av kommunene på Helgeland har bestemt seg for å ta denne løsningen i bruk og Digitale Helgeland vil koordinere og følge opp jobben som må gjøres opp mot husbanken. 

Kort fortalt

Hvis du som innbygger er i en situasjon der det vil være vanskelig å komme inn på det private boligmarkedet på grunn av for eksempel fysiske eller psykiske utfordringer, helseproblemer, rus eller andre ting kan du søke til kommunen om å få kommunal bolig. Å skaffe seg bolig er i utgangspunktet et privat ansvar, og kommunal bolig er ingen lovfestet rettighet, men kommunen gjør en prioritering av de som søker som oppfyller vilkårene de har satt.

Hva betyr innføringen av KOBO for innbygger?

  • Enklere og mer brukervennlig løsning for å søke kommunal bolig
  • Oversikt over alle kommunale boliger som er tilgjengelig i din kommune
  • Digitalt søknadsskjema som fungerer like fint på mobil som på PC
  • Automatisk innhenting av skatteopplysninger slik at man slipper å legge ved kopi av selvangivelse og lønnslipper

Hva betyr innføringen av KOBO for kommunen?

  • Bedre oversikt over sine kommunale boliger
  • Bedre oversikt over søkerens/innbygger sine boligbehov
  • Enklere administrering av kommunale boliger
  • Bedre kontroll, raskere saksbehandling
  • Bedre ressursbruk

Hvilke kommuner er med?

Husbanken legger opp til at kommunene innfører KOBO puljevis. 

Pulje 1

 Brønnøy, Vefsn, Leirfjord, Vega og Dønna

Pulje 2

Alstahaug, Bindal, Grane, Hemnes, Lurøy, Vevelstad, Sømna og Rana

Tentativ plan for pulje 2

Det vil være flere møtetidspunkt sammen med kommuner fra hele landet som er med i pulje 2. I tillegg vil det bli egne møter/samlinger med kommunene i Digitale Helgeland ved behov. 

12. april - Oppstartsmøte

27. april - ROS analyse og DPIA

11. mai Arbeidsprosesser og gevinster

23. mai Opplæring i KOBO boligoversikt, boligimport

07. juni Opplæring i KOBO saksbehandling

15. juni Evaluering av innføring

Les mer om KOBO på nettsiden til Husbanken