Brukerorient tilnærming i veterinærprosjektet - sluttrapporten for konseptfasen er overlevert!

I dette innlegget tar vi en tur bak kulissene i veterinærprosjektet og deler våre erfaringer om hvordan vi har jobbet fra å lytte og observere behov og utfordringer fra brukerne i veterinærtjenesten, til å transformere disse til konkrete forslag til løsninger. 

I brukerorienterte prosjekter er det ett uttrykk som går igjen og igjen: “Det er ikke hva du sier, men hva du gjør som teller" og dette har vært katalysatoren i veterinærprosjektet - som på nøyaktig ett år har gjennomført både innsiktsfase og konseptfase med tett brukerinvolvering.

Forståelse er nøkkelen

Det starter alltid med å forstå hvordan en tjeneste fungerer og bli kjent med brukerne på et dypt nivå. Det handler ikke bare om å lytte til hva de sier, men å observere deres handlinger, smertepunkter og behov. Å starte med et grundig innsiktsarbeid i veterinærprosjektet har vært helt essensielt. Vi gjennomførte omfattende intervjuer, observasjon i felt og workshop med sentrale aktører for å fange essensen av brukerbehov og utfordringer.

Bygge bro mellom tale og handling

Innsiktsarbeidet ga oss god forståelse av hvordan ståa var i tjenesten, sett fra både veterinær, bonde, kommune og direktorat. Da vi tok steget over til konseptfasen var fokuset på å omforme innsikt til tiltak som vil forbedre tjenesten i fremtiden. Det er her den virkelige utfordringen ligger. Det er lett å presentere et utfordringsbilde og peke på at problem må løses, men det er noe helt annet å faktisk gjøre det. Vi løste denne delen med å ta innspill, ideer og behov fra brukerinvolveringen og så oversatte vi dem til konkrete, håndgripelige konseptskisser.

Iterativ utvikling

En stor fordel med å være brukerorientert er evnen til å tilpasse seg endringer og kontinuerlig forbedre produktet. Vi valgte en iterativ tilnærming til konseptskissene, med hyppige revisjoner basert på tilbakemeldinger fra brukerne. Å jobbe på denne måten gjør at man kan finjustere underveis for å sikre at skissene alltid samsvarer med brukernes behov i det virkelige liv ute i tjenesten.

Test, test, test

Ingenting validerer et stykke arbeid så godt som brukertester. I konseptfasen satte vi av mye tid til brukertesting og intervjuer, med både veterinærer, produsenter og kommuner. Testingen ble gjennomført digitalt, og vi hadde god geografisk spredning og spenn i brukerens erfaring og alder.

Hvordan har vi fått til det?

Nå, akkurat et år siden prosjektoppstart, sitter vi med en rykende fersk sluttrapport med tydelige anbefalinger som er forankret helt fra brukernivå til høyeste nivå i forvaltningen. Et lokalt behov fra små kommuner på Helgeland er på nøyaktig ett år forankret på departementsnivå. 

En av suksessfaktorene som står høyt på listen, er styret til Digitale Helgeland som er fremoverlente og tro mot både vår egen og regjeringens digitaliseringsstrategi. Dette har bidratt til høy tillit, støtte og sterk lokal forankring, og gitt mot til å tørre å tenke stort og involvere bredt.

En annen faktor er at vi hele veien har hatt fokus på brukerperspektivet, noe som har skapt gode relasjoner både oppover og nedover i forvaltningen. 

Mandatet vårt, og at vi er en nøytral part som ikke har noe kommersiell vinning i dette, setter oss i en posisjon som gjør det enkelt å løfte frem behov og utfordringer.

I et prosjekt der brukerens behov er i sentrum, er veien fra godt sagt til godt gjort nøkkelen til suksess.

Veien videre

Overleveringsmøte hos LMD

I går presentert sluttrapporten for konseptfasen for Landbruks- og matdepartementet, med både Kommunal- og distriktsdepartementet og Landbruksdirektoratet tilstede, med klare anbefalinger om hvilke tiltak som bør settes i gang.

Digitale Helgeland kan sammen med kommunene jobbe raskt og effektivt og få til endring. Legger vi på statlig tyngde og kraft, kan vi få til realisering ved smart bruk og utvikling av virkemidler og rammevilkår.  

Vi håper dette er bare starten på et verdifullt samarbeid mellom stat og kommune, for å skape gode fremtidens gode digitale sammenhengende tjenester i veterinærtjenesten.

Sluttrapport for konseptfasen (PDF, 11 MB)

Kontakt oss

Camilla Falch
Prosjektleder
E-post
Mobil 95 11 88 58