En spennende prosjektfase er over - innsiktsrapporten for veterinærtjenesten er levert!

I enhver vellykket prosjektprosess er innsiktsfasen en avgjørende og spennende fase. Det er i dette stadiet at vi dykker ned i kompleksiteten og søker å forstå problemet eller mulighetene på en dypere måte. Nå, etter måneder med dedikert arbeid, er en rykende fersk innsiktsrapport overlevert styringsgruppen, som oppsummerer hva vi har lært. Dette er en milepæl for prosjektet, som markerer overgangen fra observasjon og analyse til handling.

Refleksjoner over innsiktsfasen

Innsiktsfasen har vært en periode preget av intensiv forskning, analyse og kreativitet. Gjennom tett og godt samarbeid med tjenestedesignere fra Halogen har vi samlet informasjon og kunnskap om hvordan dagens veterinærtjeneste fungerer. Dette har vi gjort på en strukturert måte, gjennom dybdeintervjuer, observasjon i felt og workshop. Denne tilnærmingen har gitt oss et helhetlig bilde av behov og utfordringer sett fra sentrale aktører i tjenesten (veterinærer, bønder, kommuner, direktorat) og omfanget av mulighetene som ligger foran oss.

En av de mest spennende aspektene ved innsiktsfasen var samspillet med de involverte i tjenesten. Ved å lytte nøye til deres behov, utfordringer og ønsker, har vi oppnådd en god forståelse av hvordan dagens tjeneste fungerer og hva som er viktig for dem. Denne innsikten har vært uvurderlig i å forme vår tilnærming og komme med anbefalinger som er relevante og som gir verdi. Ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt, både i intervju, feltarbeid og i workshop - vi hadde ikke klart dette uten deres tid og stemme!

 

Analyse

For å analyserer innsikten har vi benyttet tematisk analyse. Dette handler om å kode sitatene fra informantene for å oppdage underliggende, sentrale tema i samtalene. Vi løfter blikket fra informantene sier, til hva de faktisk snakker om. Metoden gjør oss i stand til å finne mønstre og rotårsaker, samt å se konsekvensen av både funn og sammenhenger. I denne prosessen ble også mulighetsområdene tydeligere.

Visualisering 

Alt vi har lært har vi visualisert opp i form av en brukerreise. Dette gjør vi fordi det gir et oversiktlig bilde over hvordan en tjeneste fungerer, og hvem som er involvert. Å visualisere opp veterinærtjenesten er et nyttig verktøy for å sikre at involverte aktører har samme bilde av dagens situasjon, men det gir også en god oversikt over både utfordringer og muligheter i dagens tjeneste.

Vi denne fasen har vi både visualisert opp dagens brukerreise og utarbeidet et forslag til fremtidig reise. Link til disse ligger nederst i artikkelen.

 

Rapport innsiktsfase (PDF, 13 MB)

Nåværende brukerreise (PDF, 4 MB)

Fremtidig brukerreise (PDF, 11 MB)

 

Les mer om prosjektet her.

Kontakt oss

Camilla Falch
Prosjektleder
E-post
Mobil 95 11 88 58