Innføring av digital hjemmeoppfølging på Helgeland

Helgelandskommunene, Helgelandssykehuset og samarbeidsparter blant fastleger har etablert et samarbeidsprosjekt for systematisk videreutvikling av digital hjemmeoppfølging.. Prosjektet Digital hjemmeoppfølging Helgeland (DHH) skal bidra til å gjøre gode helsetjenester tilgjengelige for alle, og styrke kvaliteten i tjenestene for personer med kroniske lidelser. Det skal i tillegg bidra til bedre ressursbruk og mer bærekraftige helsetjenester i regionen. Digital hjemmeoppfølging sees på som et viktig verktøy i møte med mange av utfordringene vi har i helse- og omsorgstjenesten. Målet er at det dette på sikt skal bli en naturlig del av helsetjenestene i kommunene.

Digital hjemmeoppfølging betyr at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt. Dialog og deling av data skjer digitalt (Hdir)

Det finnes flere ulike former for digital hjemmeoppfølging, blant annet kommunikasjon mellom pasient/bruker og behandler og oppfølging basert på data fra pasienten, fra sensorer og medisinskteknisk utstyr og pasientrapporterte data.

Prosjektet er en del av en nasjonal satsning, og har fått tilskudd gjennom Nasjonalt velferdsteknologiordningen i 2023. Arbeidet videreføres gjennom Helseteknologiordningen fra 2024. DHH er forankret i Helsefelleskap Helgeland som består av sykehus, kommuner og fastleger. Gjennom godt samarbeid mellom aktørene i helsetjenesten skal vi sikre en helhetlig tjenestemodell for digital hjemmeoppfølging. Partnerne vil i tillegg til pilotering av nye tjenestemodeller, også samarbeide om kompetanseutvikling, spredning og implementering.

Det er og har vært flere gode prosjekter i regionen, og vi ønsker å bygge videre på dette kunnskapsgrunnlaget for å kunne styrke tilbudet om digital hjemmeoppfølging. Vi bygger også videre på erfaringer som er gjort i det nasjonale utprøvingsprosjektet fra 2018-2021

DHH er forankret i Helsefelleskap Helgeland som består av sykehus, kommuner og fastleger. Gjennom samarbeid skal vi sikre en helhetlig tjenestemodell for digital hjemmeoppfølging. Partnerne vil i tillegg til pilotering av nye tjenestemodeller, også samarbeide om kompetanseutvikling, spredning og implementering.

Mål for DHH

• Helhetlige og sammenhengende helsetjenester understøttet av digital hjemmeoppfølging

• Økt mestring og selvstendighet for brukeren.

• Tidlig oppdagelse av tegn til forverring hos kroniske syke

• Bedre ressursbruk og mer bærekraftige helsetjenester i regionen

Målgrupper

Målgruppen er pasienter med kroniske sykdommer, og den enkelte kommune definerer pasientgruppe ut fra kartlagte behov. Pasientene må ha et sykdomsbilde som kan følges opp på avstand gjennom måling/observasjon, og være motivert og se nytte i digital hjemmeoppfølging. Personene må også være samtykkekompetent og ha evne til å anvende enkel teknologi.

Organisering av DHH

Det er ikke tatt stilling til hvordan digital hjemmeoppfølging skal organiseres i kommunene. Det er ulike organisasjonsformer rundt omkring i landet. Noen har på plass tverrfaglig oppfølgingsteam, med bred kompetanse. På Helgeland kan det være naturlig å tenke en oppdeling i tre geografiske regioner i arbeidet. Dette er regioner hvor kommunene har tradisjon på samarbeid og felles møtearenaer. Det blir vesentlig å spille viktige avgjørelser som organisering av oppfølgingstjenesten over til kommunene.

Framdrift

Det nasjonale prosjektet har delt inn arbeidet i tre milepæler, og DHH skal gjennom 2024 i hovedsak arbeide med milepæl 1 og milepæl 2 som handler om å avklare behov og utforme tjenesteforløp. Arbeidet fortsetter inn i 2025 med innføring av helhetlig tjenestemodell som milepæl 3.

De fleste kommunene har oppnevnt ressurspersoner som skal arbeide med digital hjemmeoppfølging i sin kommune, og sammen med lokale prosjektgrupper skal de i første omgang fokusere på innsikts- og kartleggingsarbeid. Resultatet av dette vil avgjøre hvilke målgrupper kommunene velger, og vil gi en pekepinn på behovet for teknologi. Pilotering med testpasienter i kommunene vil skje puljevis, og de første kommunene vil sannsynligvis komme i gang i løpet av første halvår. Uavhengig av tidspunkt for pilotering, så ønsker vi alle kommunene på ballen i arbeidet. Avklaring av behov, gevinstplanlegging og utforming av tjenesteforløp er viktige prosesser som danner grunnlaget for å ta digital hjemmeoppfølging i bruk.

Underveis har vi god tilgang til erfaringsdeling fra andre regioner og kommuner. Det finnes i tillegg mange verktøy med praktiske råd og veiledninger. Vi spiller også på lag med DigiNordland som er et strategisk operativt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen i Nordland.

Det planlegges felles workshop før sommeren for kommunene, Helgelandssykehuset, fastleger, og brukerrepresentanter. Det vil i tillegg være aktuelt med webinar i relevante tema knyttet til behovene i kommunene.

DHO initiert av Helgelandssykehuset

Piloteringen inngår som en del av samarbeidet i DHH, og målgruppen er pasienter med alvorlige respirasjonslidelser, i hovedsak KOLS. Prosjektleder er Eva Bjørhusdal, intensivsykepleier og fagutvikler ved HS. Arbeidsgruppe etableres for pilot med representanter fra sykehus, pilotkommuner, fastleger og brukerrepresentant. Pilotering starter i februar i Hattfjelldal og Vefsn med pasienter som allerede mottar avansert hjemmebehandling for utprøving av DHO.

 

Prosjektgruppe DHH

Prosjektgruppe DHH
Navn Organisasjon Rolle
Eva A. Slettevoll Digitale Helgeland Prosjektleder
Eline Monsen Helsefellesskap Helgeland Interkommunal samhandlingsleder
Silje Paulsen Helgelandssykehuset Rådgiver
Hanne Falch Kristoffersen Studiesenter RKK ytre Helgeland Daglig leder

Styringsgruppe DHH

Styringsgruppe DHH
Deltakere Stilling TIlhørighet
Sissel Karin Andersen Kommunaldirektør for helse og omsorg Rana kommune
Hele Nilsen Torghatten Kommunalsjef omsorg Hemnes kommune
Stig Sørra Sekretariatsleder i Helgelandsrådet Helgelandsrådet (politisk samarbeidsorgan for 11 kommuner på Helgeland)
kommer kommer på plass Helgelandssykehuset
kommer kommer på plass Helgelandssykehuset

Relevante blogg innlegg

Fremtiden for hjemmebasert omsorg – Digital hjemmeoppfølging tar form på Helgeland

Møt Eva-Alice, vår nye prosjektleder innenfor eHelse og digitale helsetjenester

Kontakt oss

Eva-Alice Slettevoll
Prosjektleder eHelse og digitale helsetjenester
E-post
Mobil 99 25 30 51